انتشارات

Conference Papers
sort descending
بلوچي، م.، چمني، م.ر.، و بيرامي، م.ك. (1386)، ”بررسي تأثير شكل طوق بر روند و ميزان آب‌شستگي موضعي“، ششمين كنفرانس هيدروليك ايران، دانشگاه شهركرد، 13-15 شهريور، ص ص 17-7M-23-7M September 2007
يوسفيان، م.، بيرامي، م.ك.، و چمني، م.ر. (1387)، ”خصوصيات گرداب در بالادست دريچه‌ي كشويي در كانال‌هاي مستطيلي همگرا“، چهارمين كنگرة ملي مهندسي عمران، دانشگاه تهران، 20-22 ارديبهشت. May 2008
بيرامي، م.ك.، هيمن جنتي، م.، و چمني، م.ر. (1388)، ”برآورد عمق آب در لبه‌ي شيب‌شكن با مقاطع مختلف با استفاده از معادله‌ انر‍ژي“، هشتمين كنگرة بين‌المللي مهندسي عمران، دانشگاه شيراز، 21-23 ارديبهشت. May 2009
لطيفي، م.، دوازده‌امامي، م.، و چمني، م.ر. (1388)، ”كاربرد روش‌هاي با دقت مرتبه‌ي بالا (NVD) در حل معادلات ضربه‌ي‌ قوچ در سيستم‌هاي آب‌رساني“، هشتمين كنگرة بين‌المللي مهندسي عمران، دانشگاه شيراز، 21-23 ارديبهشت. May 2009
محمديان، ز.، چمني، م.ر.، و اصغري، ك. (1388)، ”به‌كارگيري روش‌هاي درون‌يابي غيرخطي در روش مشخصه‌ها براي مسايل ضربه‌ي قوچ“، هشتمين كنگرة بين‌المللي مهندسي عمران، دانشگاه شيراز، 21-23 ارديبهشت. May 2009
محمديان ز لطيفي م و چمني م ر (1389)به کارگيري روشهاي درون يابي غيرخطي در حل مسايل ضربه ي قوچ به روش مشخصه ها با اعداد کورانت بزرگتر از يک نهمين کنفرانس هيدروليک دانشگاه تربيت مدرس، 18-20 آبان February 2010
اميرعبداللهيان، م.، چمني، م.ر.، و اصغري، ك. (1389)، ”افزايش سرعت همگرايي الگوريتم ژنتيك در بهينه‌سازي شبكه‌هاي انتقال آب“، پنجمين كنگرة ملي مهندسي عمران، دانشگاه فردوسي مشهد، 14-16 ارديبهشت. May 2010
هدائي، س.م.، منصورزاده، ش.، و چمني، م.ر. (1390)، ”تعيين ضريب انعکاس يك جذب‌کننده‌ي‌ موج پيشرونده با سه درجه آزادي“، چهارمين همايش ملي صنايع فراساحل (OIC2011)، دانشگاه علم‌و‌صنعت، 26-27 ارديبهشت. May 2011
ميرمقتدايي، ع.، حسن‌زاده، ي.، و چمني، م.ر. (1390)، ”تخمين افت انرژي در سرريزهاي پلکاني در جريان رويه اي با استفاده از مدل جت آشفته“، چهارمين کنفرانس مديريت منابع آب ايران، دانشگاه صنعتي اميركبير، 13-14 ارديبهشت. May 2011
لشكربلوك، ﻫ..، چمني، م.ر.، پيشه‎ور اصفهاني، ا.، و حلبيان، ا.م. (1390)، ”مدل‎سازي شكست سد با استفاده از روش بدون شبكه مبنا ذره‎اي SPH“، ششمين كنگرة ملي مهندسي عمران، دانشگاه سمنان، 6-7 ارديبهشت. April 2011
كرم‎نسب، ا.، چمني، م.ر.، و حلبيان، ا.ا. (1390)، ”بررسي خصوصيات هيدروديناميكي ميراگرهاي مايع تنظيمي با استفاده از روش SPH“، ششمين كنگرة ملي مهندسي عمران، دانشگاه سمنان، 6-7 ارديبهشت. April 2011
فرشي، ف.، كبيري، ع.، و چمني، م.ر. (1390)، ”تنش برشي متوسط كف و جداره‌ي كانال صاف ذوزنقه‌اي با بهترين مقطع هيدروليكي با استفاده از نگاشت همديسي “، ششمين كنگرة ملي مهندسي عمران، دانشگاه سمنان، 6-7 ارديبهشت. April 2011
اعرابي، م.ج.، چمني، م.ر.، دهقاني، ا.ا.، و اصغري، ك. (1390)، ”شبيه‌سازي عددي آب‌شستگي موضعي در پايه‌هاي پل با رسوبات غيريكنواخت“، ششمين كنگرة ملي مهندسي عمران، دانشگاه سمنان، 6-7 ارديبهشت. April 2011
مسيبي برزي، م.، چمني، م.ر.، و لطيفي علويجه، م. (1390)، ”بهينه‌سازي سازه‎ي خروجي لوله در كانال‌هاي غيرفرسايشي“، ششمين كنگرة ملي مهندسي عمران، دانشگاه سمنان، 6-7 ارديبهشت. April 2011
فرشته‌پور، م.، چمني، م.ر.، قاسمي، ن.، و اصغري، ك. (1391)، ”شبيه‌سازی سه‌بعدی جريان بر روی شيب‌شکن‌های قايم با تبديل‌های همگرا و واگرا با استفاده از نرم‌افزار OpenFOAM “، يازدهمين کنفرانس هيدروليک ايران، دانشگاه اروميه، 16-18 آبان. November 2012
عباس‌نژاد، ح.، و چمني، م.ر. (1391)، ”رونديابي سيل در رودخانه با استفاده از روش بدون شبكه SPH“، نهمين كنگرة بين‌المللي مهندسي عمران ، دانشگاه صنعتي اصفهان، 19-21 ارديبهشت. May 2012
نعيمي ن چمني م ر و ثقفيان م (1391)بررسي اثر گذر زمان در انجام واکنش هاي شيميايي بر خصوصيات رئولوژي مخلوط آب و رس (بنتونيت)”, نهمين كنگرة بين‌المللي مهندسي عمران دانشگاه صنعتي اصفهان 19-21 ارديبهشت May 2012
بلوچي، م. و چمني، م.ر. (1390). "بررسي اثر طوق بر شكل گودال آب‌شستگي پايه‌ي پل. اولين كنفرانس بين المللي و سومين كنفرانس ملي سد و نيروگاههاي برق آبي، مرکز همايش هاي بين‌المللي صدا و سيما، 19-20 بهمن. February 2012
موسوي ريزي، م.ا.، چمني، م.ر.، و حاجي‌كندي، ﻫ. (1392)، ”مدل‌سازی عددی شيب‌شکن قايم با جريان زيربحرانی در بالادست با استفاده از نرم‌افزار Ansys Cfx“، هفتمين كنگرة بين‌المللي مهندسي عمران، دانشگاه سيستان و بلوچستان، 17-18 ارديبهشت. May 2013
منعمي، م.ح.، چمني، م.ر.، حلبيان، ا.م.، و اعرابي، م.ج. (1392)، ”بررسي شرايط مرزي جريان ورودي بر شبيه‌‌سازي الگوي آب شستگي موضعي اطراف پايه‌ي پل“، هفتمين كنگرة ملي مهندسي عمران ، دانشگاه سيستان و بلوچستان، 17-18 ارديبهشت. May 2013

صفحات

تحت نظارت وف ایرانی