ميرمقتدايي، ع.، حسن‌زاده، ي.، و چمني، م.ر. (1390)، ”تخمين افت انرژي در سرريزهاي پلکاني در جريان رويه اي با استفاده از مدل جت آشفته“، چهارمين کنفرانس مديريت منابع آب ايران، دانشگاه صنعتي اميركبير، 13-14 ارديبهشت.

چكيده

سرريزهاي پلکاني از جمله سازه­هاي هيدروليکي هستند که به جهت ظرفيت بالاي آنها در استهلاک انرژي، مورد توجه طراحان است و در چند دهه اخير به يکي از روش‎هاي متداول جهت تخليه‎‎ی سيلاب­ها تبديل شده است. پله‎ها به نحو کاملاً چشم­گيري مي­توانند شدت استهلاک انرژي در سطح سرريز را افزايش داده، اندازه و هزينه‎ی سازه‎هاي مستهلک‎کننده انرژي در پايين‎دست، نظير حوضچه‎ی آرامش را کاهش دهند. در زمينه‎ی برآورد ميزان افت انرژي،کارهاي آزمايشگاهي گسترده‎اي در سراسر دنيا در حال انجام است. تحقيق حاضر روشي را براي ارزيابي افت انرژي در سرريزهاي پلکاني در حالت جريان رويه‎اي، باتوجه به روابط و شباهت­هايي که بين سرريز پلکاني و شيب‎شکن قايم و نيز تئوري جت آشفته وجود دارد، ارايه مي­دهد و نتايج قابل قبولي با داده‎هاي آزمايشگاهي دارد.

Conference Papers
ماه: 
May
سال: 
2011

تحت نظارت وف ایرانی