بلوچي، م.، چمني، م.ر.، و بيرامي، م.ك. (1386)، ”بررسي تأثير شكل طوق بر روند و ميزان آب‌شستگي موضعي“، ششمين كنفرانس هيدروليك ايران، دانشگاه شهركرد، 13-15 شهريور، ص ص 17-7M-23-7M

خلاصه

 

Conference Papers
ماه: 
September
سال: 
2007

تحت نظارت وف ایرانی