محمديان، ز.، چمني، م.ر.، و اصغري، ك. (1388)، ”به‌كارگيري روش‌هاي درون‌يابي غيرخطي در روش مشخصه‌ها براي مسايل ضربه‌ي قوچ“، هشتمين كنگرة بين‌المللي مهندسي عمران، دانشگاه شيراز، 21-23 ارديبهشت.

خلاصه

 

Conference Papers
ماه: 
May
سال: 
2009

تحت نظارت وف ایرانی