فرشته‌پور، م.، چمني، م.ر.، قاسمي، ن.، و اصغري، ك. (1391)، ”شبيه‌سازی سه‌بعدی جريان بر روی شيب‌شکن‌های قايم با تبديل‌های همگرا و واگرا با استفاده از نرم‌افزار OpenFOAM “، يازدهمين کنفرانس هيدروليک ايران، دانشگاه اروميه، 16-18 آبان.

Conference Papers
ماه: 
November
سال: 
2012

تحت نظارت وف ایرانی