هدائي، س.م.، منصورزاده، ش.، و چمني، م.ر. (1390)، ”تعيين ضريب انعکاس يك جذب‌کننده‌ي‌ موج پيشرونده با سه درجه آزادي“، چهارمين همايش ملي صنايع فراساحل (OIC2011)، دانشگاه علم‌و‌صنعت، 26-27 ارديبهشت.

خلاصه

براي کاهش اثرات انرژي امواجي که از دور دست به سمت ساحل در حرکت هستند از موج شکن استفاده مي‌شود. در مقياس کوچک در آزمايشگاه‌هاي توليد موج از جذب‌کننده‌ي موج براي از بين بردن اثرات بازتاب موج از انتهاي فلوم و يا ديواره‌هاي حوضچه کشش استفاده مي‌شود. جذب‌کننده‌هاي موجود در حوضچه‌ها و يا فلوم‌هاي توليد موج داراي انواع مختلفي هستند که از جمله مي‌توان به سطوح شيب‌دار ساحلي و يا صفحات متخلخل که در برابر حرکت موج قرار مي‌گيرند اشاره کرد. براي کاهش اثرات امواج بازتابی در حوضچه‌ي کشش، اخیراً پژوهشکده‌ي علوم و تکنولوژي زيردرياي دانشگاه صنعتي اصفهان اقدام به طراحی و ساخت یک جذب‌کننده‌ي امواج آزمایشگاهی داراي مکانيزمي با سه درجه آزادي نموده است. امواج منظم توسط يک موج‌ساز گوه‌اي در فرکانس‌هاي مختلف، در حوضچه‌ي کشش آزمايشگاه مزبور توليد مي‌شوند. در تحقیق حاضر خصوصيات انعکاسي (ضريب انعکاس، Cr) اين جذب‌کننده‌ی امواج در حالت‌های مختلف قرار گیری صفحات این جذب کننده در مقابل فرکانس‌هاي مختلفی از امواج منظم توليدي موج‌ساز به‌دست آمده است. ضريب انعکاس با استفاده از روش گودا و سوزوکي (1976) محاسبه گرديده است.

Conference Papers
ماه: 
May
سال: 
2011

تحت نظارت وف ایرانی