فرشي، ف.، كبيري، ع.، و چمني، م.ر. (1390)، ”تنش برشي متوسط كف و جداره‌ي كانال صاف ذوزنقه‌اي با بهترين مقطع هيدروليكي با استفاده از نگاشت همديسي “، ششمين كنگرة ملي مهندسي عمران، دانشگاه سمنان، 6-7 ارديبهشت.

خلاصه

توزيع تنش برشی يکی از مهمترين مشخصه­های هيدروليکی درکانال­های باز است. مدل کردن توزيع تنش برشی به علت وجود جريان­های ثانويه دشوار است. در اين مقاله با بهره‌گيری از نگاشت همدیسی، به­­تعیین معادلات منحنی­های هم­سرعت و نرمال‌های اخراجی بر آن‌ها (اورتوگونال‌ها) پرداخته می‌شود. خاصيت اورتوگونالها اين است که گرادیان سرعت در راستای آن­ها  صفر است، بنابراین می­توان آن­ها را سطوح تنش برشی صفر نیز نامید. در ادامه به بررسی ميزان تنش برشی کف و دیواره در کانال‌های ذوزنقه‌ای صاف با بهترين مقطع هيدروليکی پرداخته می‌شود. مقايسه با روش‌های ساير محققين نشان می­دهد که روش حاضر از دقت خوبی برخوردار است.

Conference Papers
ماه: 
April
سال: 
2011

تحت نظارت وف ایرانی