عباس‌نژاد، ح.، و چمني، م.ر. (1391)، ”رونديابي سيل در رودخانه با استفاده از روش بدون شبكه SPH“، نهمين كنگرة بين‌المللي مهندسي عمران ، دانشگاه صنعتي اصفهان، 19-21 ارديبهشت.

خلاصه

در این مقاله برای روندیابی سیل در رودخانه، معادلات کامل سنت-‌و‌نانت برای حالت یکبعدی جریان با استفاده از روش عددی SPH گسسته‎سازی شده است. سیلابی با آب‎نمای ورودی مشخص در ابتدای کانال درنظر گرفته شده و نتایج روندیابی سیل برای انتهای کانال با استفاده از این روش به‎دست آمده است. در انتها، نتایج این روندیابی با نتایج به‌دست آمده از روش­های ماسکینگام-کونج و تفاضلات محدود مقایسه شده است. نتایج نمایانگر مطابقت خوب نتایج روش SPH با دو روش دیگر است.

Conference Papers
ماه: 
May
سال: 
2012

تحت نظارت وف ایرانی