لشكربلوك، ﻫ..، چمني، م.ر.، پيشه‎ور اصفهاني، ا.، و حلبيان، ا.م. (1390)، ”مدل‎سازي شكست سد با استفاده از روش بدون شبكه مبنا ذره‎اي SPH“، ششمين كنگرة ملي مهندسي عمران، دانشگاه سمنان، 6-7 ارديبهشت.

خلاصه

در بررسی بسیاری از پدیدههای طبیعی با معادلاتی مواجه هستیم که با حل این معادلات میتوان به پیشبینی و شبیهسازی از روند این پدیدهها در حالتهای گوناگون پرداخت. از جمله این معادلات میتوان به معادله‎ی ناویر-استوکس اشاره کرد که این معادلات توسط روش‎های عددی بهصورت تقریبی حل می‎شود. از جمله این روشها میتوان به روش SPH اشاره کرد که روشعددی بدون شبکهبندی مبنا ذرهای میباشد. در این روش فضای پیوسته حل به یکسری نقاط مشخص گسسته میگردد که هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند و براحتی میتوانند در کل فضای مسأله حرکت کنند. از جمله مسایلی که دارای جریان با سطح آزاد، تغییر مکانهای زیاد سیال میباشد و معادله ناویر استوکس بر حرکت سیال آن حاکم است، مسأله شکست سد است. در مقاله‌ي حاضر حرکت آب در مسأله‌ي شکست سد با استفاده از روش عددی SPH مدل‌سازی گرديد. پس از مدل‌سازی و برای تعیین دقت و صحت مدل‌سازی، نتایج خروجی از مدل‌سازی‌ها از قبيل موقعیت پیشانی موج و پروفیل سطح آب با داده‌های آزمایشگاهی مقایسه شد  و از درستی و صحت مدل‌سازی‌ها اطمینان حاصل گردید. نتایج حل عددی نشان می‎دهد  که روش SPH، روشی کارآمد و نسبتاً دقیق در مدل‌سازی جریان با سطح آزاد و تغییر مکان‌های زیاد است. در ادامه نتایجی که براورد آنها در آزمایشگاه به آسانی امکان‌پذیر نمی‌باشد، مانند دبی خروجی از دریچه، ارتفاع سطح آب در دیواره‌ي بالادست و سرعت پیشانی موج، به‌منظور شناخت بهتر مسأله‌ي شکست سد ارایه شده است.

Conference Papers
ماه: 
April
سال: 
2011

تحت نظارت وف ایرانی