اعرابي، م.ج.، چمني، م.ر.، دهقاني، ا.ا.، و اصغري، ك. (1390)، ”شبيه‌سازي عددي آب‌شستگي موضعي در پايه‌هاي پل با رسوبات غيريكنواخت“، ششمين كنگرة ملي مهندسي عمران، دانشگاه سمنان، 6-7 ارديبهشت.

خلاصه

عملکرد نامطلوب پل­ها موجب اختلال در سيستم ارتباطي يک کشور خواهد شد. آب­شستگي در پايه‎ی­ پل­ها يک تهديد جدي براي پايداري پل محسوب مي­گردد. پيش­بيني عمق آب­شستگي در اطراف پايه­هاي پل در طراحي مطمئن و اقتصادي آنها داراي اهميت است. از آنجا که بستر رودخانه­هاي طبيعي شامل رسوبات غير­يکنواخت است و ممكن است دانه‌هاي ريزتر پشت دانه‌هاي درشت تر به تله بيفتند، تعيين عمق آب­شستگي در اين شرايط مي­تواند طراحي را به حالت واقعي نزديکتر کند. باتوجه به اين‌كه اكثر مطالعات پیشین بر روي آب‎شستگي در حالت رسوب يكنواخت استوار است، در اين مقاله با استفاده از مدل سه‎بعدي SSIIM، آب­شستگي در اطراف پايه‎ی استوانه­اي با رسوبات غير­يکنواخت شبيهسازي گرديد. حداکثر عمق آب­شستگي شبيه‎سازي شده توسط مدل عددي تطابق خوبي با نتايج مطالعات آزمايشگاهي دارد. نتايج مدل عددی نشان مي‌دهد كه ضريب غيريكنواختي مصالح پارامتر مهمي در پديده‎ی آب‎شستگي اطراف پايه‌هاي پل‌ها است.

Conference Papers
ماه: 
April
سال: 
2011

تحت نظارت وف ایرانی