يوسفيان، م.، بيرامي، م.ك.، و چمني، م.ر. (1387)، ”خصوصيات گرداب در بالادست دريچه‌ي كشويي در كانال‌هاي مستطيلي همگرا“، چهارمين كنگرة ملي مهندسي عمران، دانشگاه تهران، 20-22 ارديبهشت.

خلاصه

 

Conference Papers
ماه: 
May
سال: 
2008

تحت نظارت وف ایرانی