محمديان ز لطيفي م و چمني م ر (1389)به کارگيري روشهاي درون يابي غيرخطي در حل مسايل ضربه ي قوچ به روش مشخصه ها با اعداد کورانت بزرگتر از يک نهمين کنفرانس هيدروليک دانشگاه تربيت مدرس، 18-20 آبان

خلاصه

 

Conference Papers
ماه: 
February
سال: 
2010

تحت نظارت وف ایرانی