بيرامي، م.ك.، هيمن جنتي، م.، و چمني، م.ر. (1388)، ”برآورد عمق آب در لبه‌ي شيب‌شكن با مقاطع مختلف با استفاده از معادله‌ انر‍ژي“، هشتمين كنگرة بين‌المللي مهندسي عمران، دانشگاه شيراز، 21-23 ارديبهشت.

خلاصه

شيب‌شكن سازه‌اي است كه در كانال‌هاي آبياري، شبكه‌ي جمع‌آوري آب و فاضلاب، شبكه‌ي جمع‌آوري آبهاي سطحي و در سرريزهاي پلكاني براي كنترل شيب كف كانال استفاده مي‌شود. اندازه‌گيري دبي جريان در كانال‌ها از اهميت بسياري برخوردار است. معمولاٌ با اندازه‌گيري عمق آب در لبه‌ي شيب‌شكن، مي‌توان دبي جريان را بدست آورد. در اين مقاله با استفاده از معادله‌ي انرژي و با فرض تغيير خطي فشار از بالادست شيب‌شكن تا لبه‌ي شيب‌شكن، روش سادهاي ارائه شده است كه به كمك آن مي‌توان نسبت عمق آب در لبه‌ي شيب‌شكن به عمق بحراني در كانال‌هايي با مقاطع مستطيلي، مثلثي و ذوزنقه‌اي در حالت جريان زيربحراني را بدست آورد. علاوه بر اين، نمودارهايي ارائه شده است كه مي‌توان ب‌ صورت مستقيم از عمق لبه‌ي شيب‌شكن، دبي در كانال را بدست آورد. مقايسه اين روش با نتايج آزمايشگاهي ديگر محققان نشان مي‌دهد كه روش پيشنهادي براي مقطع مستطيلي كمتر از 5/1 درصد و براي مقطع مثلثي كمتر از1 درصد با نتايج آزمايشگاهي ديگران اختلاف دارد.

Conference Papers
ماه: 
May
سال: 
2009

تحت نظارت وف ایرانی