لطيفي، م.، دوازده‌امامي، م.، و چمني، م.ر. (1388)، ”كاربرد روش‌هاي با دقت مرتبه‌ي بالا (NVD) در حل معادلات ضربه‌ي‌ قوچ در سيستم‌هاي آب‌رساني“، هشتمين كنگرة بين‌المللي مهندسي عمران، دانشگاه شيراز، 21-23 ارديبهشت.

خلاصه

 

Conference Papers
ماه: 
May
سال: 
2009

تحت نظارت وف ایرانی