انتشارات

Conference Papers
sort ascending
سیدشریفی، م.، طاهریون، م.، و چمنی، م.ر. (1397)، ”مطالعه آزمایشگاهی تأثیر پارامترهای هیدرودینامیک بر ضریب انتقال اکسیژن در سیستم‌های هوادهی“، دومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران، دانشگاه صنعتی اصفهان، 22-24 اردیبهشت. November 2018
گرانمهر، م.ع.، اصغری، ک.، و چمنی، م.ر. (1397)، ”بهینه‌سازی دوهدفه شبکه‌های توزیع آب با استفاده از شاخص پایداری تأمین فشار“، دومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران، دانشگاه صنعتی اصفهان، 22-24 اردیبهشت. October 2018
مهزاد، ن.، اصغری، ک.، و چمنی، م.ر. (1397)، ”بررسی اثرات برنامه‌ریزی پمپاژ در شبکه‌های توزیع آب با رویکرد جریان غیردائمی“، دومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران، دانشگاه صنعتی اصفهان، 22-24 اردیبهشت. November 2018
رحمانی، ع.ع.، نوید، م.ن.، و چمني، م.ر. (1396)، ”شبیه‌سازی عددی موج منظم در نرم‌افزار OpenFoam با استفاده از حلگر OLAFOAM“، شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، دانشگاه محقق اردبیلی، 15-16 شهریور. September 2017
رحمانی، ع.ع.، نوید، م.ن.، و چمني، م.ر. (1396)، ”شبیه‌سازی عددی موج منظم در نرم‌افزار OpenFoam با استفاده از حلگر OLAFOAM“، شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، دانشگاه محقق اردبیلی، 15-16 شهریور. September 2017
منعمیان، ز.، و چمني، م.ر. (1394)، ” افت انرژی در شیب‌شکن‌های قائم با تبدیل همگرا با پرش هیدرولیکی در پایین‌دست“، دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، دانشگاه تبریز، 15-17 اردیبهشت. May 2016
یکتا، م.ب.، سهیلی پور، م.، گل افشان، س.، و چمنی، م.ر. (1393). ”بررسی ر کمّی و کیفی متغیرهای دیوار ترومب در ارتقاء بازده گرمایشی آن“، اولین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی انرژی خورشیدی، دانشگاه تهران، 29-30 اردیبهشت، ص ص 2179-2192. May 2016
منعمي، م.ح.، چمني، م.ر.، حلبيان، ا.م.، و اعرابي، م.ج. (1392)، ”بررسي شرايط مرزي جريان ورودي بر شبيه‌‌سازي الگوي آب شستگي موضعي اطراف پايه‌ي پل“، هفتمين كنگرة ملي مهندسي عمران ، دانشگاه سيستان و بلوچستان، 17-18 ارديبهشت. May 2013
موسوي ريزي، م.ا.، چمني، م.ر.، و حاجي‌كندي، ﻫ. (1392)، ”مدل‌سازی عددی شيب‌شکن قايم با جريان زيربحرانی در بالادست با استفاده از نرم‌افزار Ansys Cfx“، هفتمين كنگرة بين‌المللي مهندسي عمران، دانشگاه سيستان و بلوچستان، 17-18 ارديبهشت. May 2013
فرشته‌پور، م.، چمني، م.ر.، قاسمي، ن.، و اصغري، ك. (1391)، ”شبيه‌سازی سه‌بعدی جريان بر روی شيب‌شکن‌های قايم با تبديل‌های همگرا و واگرا با استفاده از نرم‌افزار OpenFOAM “، يازدهمين کنفرانس هيدروليک ايران، دانشگاه اروميه، 16-18 آبان. November 2012
عباس‌نژاد، ح.، و چمني، م.ر. (1391)، ”رونديابي سيل در رودخانه با استفاده از روش بدون شبكه SPH“، نهمين كنگرة بين‌المللي مهندسي عمران ، دانشگاه صنعتي اصفهان، 19-21 ارديبهشت. May 2012
نعيمي ن چمني م ر و ثقفيان م (1391)بررسي اثر گذر زمان در انجام واکنش هاي شيميايي بر خصوصيات رئولوژي مخلوط آب و رس (بنتونيت)”, نهمين كنگرة بين‌المللي مهندسي عمران دانشگاه صنعتي اصفهان 19-21 ارديبهشت May 2012
بلوچي، م. و چمني، م.ر. (1390). "بررسي اثر طوق بر شكل گودال آب‌شستگي پايه‌ي پل. اولين كنفرانس بين المللي و سومين كنفرانس ملي سد و نيروگاههاي برق آبي، مرکز همايش هاي بين‌المللي صدا و سيما، 19-20 بهمن. February 2012
كرم‎نسب، ا.، چمني، م.ر.، و حلبيان، ا.ا. (1390)، ”بررسي خصوصيات هيدروديناميكي ميراگرهاي مايع تنظيمي با استفاده از روش SPH“، ششمين كنگرة ملي مهندسي عمران، دانشگاه سمنان، 6-7 ارديبهشت. April 2011
فرشي، ف.، كبيري، ع.، و چمني، م.ر. (1390)، ”تنش برشي متوسط كف و جداره‌ي كانال صاف ذوزنقه‌اي با بهترين مقطع هيدروليكي با استفاده از نگاشت همديسي “، ششمين كنگرة ملي مهندسي عمران، دانشگاه سمنان، 6-7 ارديبهشت. April 2011
اعرابي، م.ج.، چمني، م.ر.، دهقاني، ا.ا.، و اصغري، ك. (1390)، ”شبيه‌سازي عددي آب‌شستگي موضعي در پايه‌هاي پل با رسوبات غيريكنواخت“، ششمين كنگرة ملي مهندسي عمران، دانشگاه سمنان، 6-7 ارديبهشت. April 2011
مسيبي برزي، م.، چمني، م.ر.، و لطيفي علويجه، م. (1390)، ”بهينه‌سازي سازه‎ي خروجي لوله در كانال‌هاي غيرفرسايشي“، ششمين كنگرة ملي مهندسي عمران، دانشگاه سمنان، 6-7 ارديبهشت. April 2011
هدائي، س.م.، منصورزاده، ش.، و چمني، م.ر. (1390)، ”تعيين ضريب انعکاس يك جذب‌کننده‌ي‌ موج پيشرونده با سه درجه آزادي“، چهارمين همايش ملي صنايع فراساحل (OIC2011)، دانشگاه علم‌و‌صنعت، 26-27 ارديبهشت. May 2011
ميرمقتدايي، ع.، حسن‌زاده، ي.، و چمني، م.ر. (1390)، ”تخمين افت انرژي در سرريزهاي پلکاني در جريان رويه اي با استفاده از مدل جت آشفته“، چهارمين کنفرانس مديريت منابع آب ايران، دانشگاه صنعتي اميركبير، 13-14 ارديبهشت. May 2011
لشكربلوك، ﻫ..، چمني، م.ر.، پيشه‎ور اصفهاني، ا.، و حلبيان، ا.م. (1390)، ”مدل‎سازي شكست سد با استفاده از روش بدون شبكه مبنا ذره‎اي SPH“، ششمين كنگرة ملي مهندسي عمران، دانشگاه سمنان، 6-7 ارديبهشت. April 2011

صفحات

تحت نظارت وف ایرانی