گرانمهر، م.ع.، اصغری، ک.، و چمنی، م.ر. (1397)، ”بهینه‌سازی دوهدفه شبکه‌های توزیع آب با استفاده از شاخص پایداری تأمین فشار“، دومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران، دانشگاه صنعتی اصفهان، 22-24 اردیبهشت.

خلاصه

یکی از رویکردهاي كاهش مصرف در شبکه‌هاي توزیع آب، كاستن فشار است. در این حالت، شبکه با كمبود فشار مواجه شده و نمی‌تواند تقاضاي مورد نياز در گرهها را به‌طور كامل تأمين كند. بررسی رفتار شبکه در این حالت نيازمند استفاده از روش تحليل مبتنی بر فشار است. برخلاف تحليل مبتنی بر تقاضا، در این حالت لازم است براي هر گره معادله‌اي بين فشار و دبی تقاضا درنظر گرفته شود تا به‌طور همزمان با سایر معادلات هيدروليکی شبکه حل شود. اغلب نرم‌افزارهاي موجود، قابليت انجام تحليل مبتنی بر فشار را نداشته و فقط تحليل مبتنی بر تقاضا را شبيه‌سازي می‌كنند. در این پژوهش، سيستم پشتيبان تصميم‌گيري جهت تحليل شبکه به روش مبتنی بر فشار بر اساس فرآیند تکرار و تحليل مبتنی بر تقاضا توسعه داده شده تا بتوان به‌سادگی رفتار شبکه در شرایط كمبود فشار را شبيه‌سازي كرد. شبکه‌اي چهار حلقه‌اي از پژوهش‌هاي پيشين انتخاب شده و تحليل شبکه براساس روابط مختلف بين فشار و دبی تقاضا ارائه‌ شده است. نتایج نشان می‌دهد استفاده از روابط مختلف، تأثير زیادي در جواب نهایی حاصل از تحليل مبتنی بر فشار ندارد. در حالی كه اختلاف نتایج حاصل از تحليل مبتنی بر فشار و تحليل مبتنی بر تقاضا قابل توجه است.

Conference Papers
ماه: 
October
سال: 
2018

تحت نظارت وف ایرانی