مهزاد، ن.، اصغری، ک.، و چمنی، م.ر. (1397)، ”بررسی اثرات برنامه‌ریزی پمپاژ در شبکه‌های توزیع آب با رویکرد جریان غیردائمی“، دومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران، دانشگاه صنعتی اصفهان، 22-24 اردیبهشت.

خلاصه

برنامه‌ریزی پمپاژ بهینه در طول دوران بهره برداری علاوه بر کاهش هزینه های برق مصرفی ایستگاه پمپاژ، می تواند اضافه فشار و در نتیجه آن نشت از گره ها را نیز کاهش دهد. کاهش و افزایش سریع و مکرر سرعت پمپاژ در طول شبانه روز علاوه بر استهلاک پمپ ها می تواند امواجی را تولید و به سرتاسر شبکه منتقل کند. در صورت عدم کنترل هد فشار کمینه در نوسان‌های فشار، کیفیت آب کاهش می یابد و در صورت عدم کنترل هد فشار بیشینه، شکست اجزای شبکه مانند لوله ها اتفاق خواهند افتاد. در این پژوهش، به‌منظور بررسی اثرات خاموش شدن سریع پمپ های موجود در شبکه، تحلیل هیدرولیکی جریان غیردائمی با استفاده از نظریه‌ ضربه قوچ و روش مشخصه ها انجام شده است. به‌منظور ارزیابی اثرات برنامه ریزی پمپاژ، شبکه توزیع آب نمونه شامل دو ایستگاه پمپاژ انتخاب شده است. نتایج نشان می‌دهد در حالتی‌که برنامه ریزی پمپاژ در بهترین وضعیت خود در حالت جریان دائمی است، در گره ای از شبکه، اختلاف فشار حدود 9/2 متر در نوسان‌های فشار ناشی از خاموش شدن ناگهانی پمپ ایجاد می‌شود. در صورتی‌که با قبول هزینه های انرژی و اضافه فشار بیش تر در حالت جریان دائمی، می توان برنامه ریزی پمپاژی اعمال کرد که اختلاف فشار در نوسان‌های فشار به حدود 3/6 متر کاهش یابد.

Conference Papers
ماه: 
November
سال: 
2018

تحت نظارت وف ایرانی