انتشارات

Conference Papers
sort descending
یکتا، م.ب.، سهیلی پور، م.، گل افشان، س.، و چمنی، م.ر. (1393). ”بررسی ر کمّی و کیفی متغیرهای دیوار ترومب در ارتقاء بازده گرمایشی آن“، اولین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی انرژی خورشیدی، دانشگاه تهران، 29-30 اردیبهشت، ص ص 2179-2192. May 1392
یکتا، م.ب.، سهیلی پور، م.، گل افشان، س.، و چمنی، م.ر. (1393). ”بررسی ر کمّی و کیفی متغیرهای دیوار ترومب در ارتقاء بازده گرمایشی آن“، اولین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی انرژی خورشیدی، دانشگاه تهران، 29-30 اردیبهشت، ص ص 2179-2192. May 1392
یکتا، م.ب.، سهیلی پور، م.، گل افشان، س.، و چمنی، م.ر. (1393). ”بررسی ر کمّی و کیفی متغیرهای دیوار ترومب در ارتقاء بازده گرمایشی آن“، اولین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی انرژی خورشیدی، دانشگاه تهران، 29-30 اردیبهشت، ص ص 2179-2192. May 1392
40. منعمیان، ز.، و چمني، م.ر. (1394)، ” افت انرژی در شیب‌شکن‌های قائم با تبدیل همگرا با پرش هیدرولیکی در پایین‌دست“، دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، دانشگاه تبریز، 15-17 اردیبهشت. May 1394
40. منعمیان، ز.، و چمني، م.ر. (1394)، ” افت انرژی در شیب‌شکن‌های قائم با تبدیل همگرا با پرش هیدرولیکی در پایین‌دست“، دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، دانشگاه تبریز، 15-17 اردیبهشت. May 1394
رجائي س ح بيرامي م ك و چمني م ر (1378)تحليل روشهاي محاسباتي پرش هيدروليكي بر روي سطوح شيبدار ششمين كنفرانس بين المللي مهندسي عمران دانشگام و صنعت ايران 25-27 آبان February 1999
حبيبي ن بيرامي م ك و چمني م ر (1378)مقاطع بهينه و پايدار سرريزهاي لبه‌پهن دومين كنفرانس هيدروليك ايران دانشگاه علم و صنعت ايران 25-27 آبان February 1999
چمني، م. ر.، بيرامي، م. ك.، و محمدي، ر. ا. (1379)، “ تحليل رياضي خصوصيات هيدروليكي جريان زيربحراني بر روي شيب‌شكن قائم“، پنجمين كنفرانس بين‌المللي مهندسي عمران، دانشگاه فردوسي مشهد، مشهد، 19-21 ارديبهشت، ص‌ص 300-307. May 2000
نادري‌ بني، م.، چمني. م. ر. و حيدرپور، م. (1380). "كنترل و كاهش آب‌شستگي موضعي در پايه‌هاي پل با استفاده از شكاف." سومين كنفرانس هيدروليك ايران، دانشگاه تهران، 15-17 آبان. November 2001
رجائي، س. ح.، بيرامي، م. ك.، و چمني، م. ر. (1382)، ” معرفي و تحليلي بر نوع جديد پرش هيدروليكي (نوع B-F) بر روي سطوح شيبدار با شيب كف منفي و بررسي اين نوع پرش در حوضچه‌هاي آرامش“، ششمين كنفرانس بينالمللي مهندسي عمران، دانشگاه صنعتي اصفهان، اصفهان، 15-17 May 2003
طالب زاده سروستاني غ ناصري م اصغري ك و چمني م ر (1382)بهينه يابي موقعيت و ظرفيت ادوات كنترل كننده جريان ناماندگار در خطوط انتقال آب با استفاده از الگوريتم ژنتيك چهارمين كنفرانس هيدروليك ايران دانشگاه شيراز، 29 مهر-1 آبان. February 2003
رستمي ع چمني م ر و اصغري ك (1382)كاربرد درونيابي اسپلاين درجه سه در روش مشخصه ها براي حل ضربه قوچ ششمين كنفرانس بين المللي مهندسي عمران, دانشگاه صنعتي اصفهان، 15-17 ارديبهشت May 2003
دهقاني، ا. ا.، چمني، م. ر.، و بيرامي، م. ك. (1382)، ” بررسي آزمايشگاهي جريان زيربحراني در شيبشكن قائم با شيب معكوس كف“، ششمين كنفرانس بين المللي مهندسي عمران، دانشگاه صنعتي اصفهان، اصفهان، 15-17 ارديبهشت، ص ص 133-140. May 2003
بهرامي، م.، چمني، م.ر.، و حيدرپور، م. (1383)، ” تاثير زاوية برخورد جريان در كنترل و كاهش آبشستگي پايه‌هاي مستطيلي پيشاني‌گرد شكاف‌دار پل“، اولين كنگرة ملي مهندسي عمران، دانشگاه صنعتي شريف، 22-24 ارديبهشت. May 2004
احمدي، آ.، چمني، م. ر.، و اصغري، ك. (1384)، “تحليل پديدة ضربه قوچ يک بعدي به روش اجزاء محدود با شرايط مرزي پيچيده”، دومين كنگرة ملي مهندسي عمران، دانشگاه علم و صنعت ايران، 20-22 ارديبهشت. February 2005
Journal Papers
sort descending
عليرضا رستمي، ع.، چمني، م. ر.، و اصغري، ك. (1382)، ”كاربرد درونيابي اسپلاين درجه سه در روش مشخصه‌ها براي حل مسائل ضربه قوچ“، امير كبير، 59-ب، ص ص 21-36. February 1982
بيرامي م ک دهقاني آ آ و چمني م ر (1387)طراحي مقاطع بهينه سرريزهاي لبه‌پهن و تعيين ضريب دبي جريانعلوم كشاورزي و منابع طبيعي 15 (1) ص ص 138-149 February 1987
حيدرپور، م.، چمني، م. ر. و خرمي، ا. (1384)، ”بررسي خصوصيات هيدروليكي سرريزهاي استوانه‌اي و تاج دايره‌اي“، علوم كشاورزي و منابع طبيعي، 12 (6)، ص ص 21-29. March 2005
Books
sort descending
تائبي ا و چمني م ر (1384)شبكه‌هاي توزيع آب شهري انتشارات دانشگاه صنعتي اصفهان ص‌ص 600 February 1984
Books Chapter
sort descending
فلاح‌نژاد ط چمني م ح و بيرامي م ك (1378)جريان فوق‌بحراني بر روي شيب‌شكن قائم مستطيلي دومين كنفرانس هيدروليك ايران دانشگاه علم و صنعت ايران 25-27 آبان. February 1999

صفحات

تحت نظارت وف ایرانی