رستمي ع چمني م ر و اصغري ك (1382)كاربرد درونيابي اسپلاين درجه سه در روش مشخصه ها براي حل ضربه قوچ ششمين كنفرانس بين المللي مهندسي عمران, دانشگاه صنعتي اصفهان، 15-17 ارديبهشت

 خلاصه

 از دهه هفتاد تا به امروز روش مشخصه‌ها (Characteristics method) با شبكه ثابت، بطور موفقيت‌آميزي براي تحليل شرايط ميرائي جريان در شبكه‌ها و خطوط انتقال آب بكار مي‌رود. هنگام تحليل ميرائي جريان در شبكه‌ها و خطوط انتقال آب، به علت عدم ارضاء كامل شرط كورانت، استفاده از روشهاي درونيابي امري اجتناب‌ناپذير مي‌باشد. بنابراين روشهاي درونيابي خطي و غيرخطي مختلفي توسط محققين ارائه شده است كه اكثر اين روش‌هاي درونيابي ضمن آنكه در روابط كلاسيك ضربه قوچ بكار رفته‌اند، بيشتر از ديدگاه تئوري مورد بررسي قرار گرفته‌اند. در اين مقاله، روش درونيابي خطي و نيز روش پيشنهادي درونيابي اسپلاين درجه سه (Cubic Spline Interpolation) ، روي خطوط زماني و در روابط كامل ضربه قوچ توسعه داده شده است. هردو روش در يك خط انتقال آب شامل سه لوله سري و با شرايط مرزي مخزن و شير واقعي مورد بررسي و مقايسه قرار گرفته‌اند. نتايج نشان مي‌دهد كه هر دو روش در گام‌هاي زماني بسيار كوچك به يك جواب واحد مي‌رسند. همچنين، در شرايطي كه از گام زماني بزرگ در تحليل استفاده مي‌شود، درونيابي غيرخطي درجه سه اگرچه زمان پردازش نسبتاً بالاتري دارد، اما جواب‌هاي بسيار بهتري نسبت به درونيابي‌ خطي ارائه مي‌كند.

Conference Papers
ماه: 
May
سال: 
2003

تحت نظارت وف ایرانی