حبيبي ن بيرامي م ك و چمني م ر (1378)مقاطع بهينه و پايدار سرريزهاي لبه‌پهن دومين كنفرانس هيدروليك ايران دانشگاه علم و صنعت ايران 25-27 آبان

Conference Papers
ماه: 
February
سال: 
1999

تحت نظارت وف ایرانی