حيدرپور، م.، چمني، م. ر. و خرمي، ا. (1384)، ”بررسي خصوصيات هيدروليكي سرريزهاي استوانه‌اي و تاج دايره‌اي“، علوم كشاورزي و منابع طبيعي، 12 (6)، ص ص 21-29.

خلاصه

سرريزهاي استوانه‌اي و سرريزهاي تاج دايره‌اي به دليل اقتصادي بودن و سهولت ساخت در مقايسه با ساير سرريزها مي‌توانند براي اندازه‌گيري شدت جريان، ساختمان‌هاي تخليه جريان آب و كنترل سطح آب در كانال‌ها و مخازن مورد استفاده قرار گيرند. در اين مطالعه، خصوصيات هيدروليكي سرريزهاي استوانه اي و تاج دايره اي مانند ضريب دبي، عمق روي تاج و افت انرژي در 18 مدل آزمايشگاهي كه در 5 گروه طبقه بندي شده اند بررسي گرديد. نتايج آزمايش‌ها نشان داد كه در سرريزهاي استوانه‌اي و نيم استوانه‌اي با افزايش بار كل نسبي آب، ضريب دبي افزايش يافته و تغييرات شيب ديواره بالادست روي ضريب دبي بدون تأثير است. همچنين افت نسبي انرژي در سرريزهاي استوانه‌اي بيشتر از سرريزهاي نيم استوانه‌اي بوده و افزايش شيب پايين دست موجب افزايش افت نسبي انرژي مي‌گردد. عمق نسبي جريان روي تاج در سرريزهاي استوانه‌اي و نيم استوانه‌اي برابر 7/0 بوده و افزايش شيب بالادست، عمق نسبي جريان روي تاج را در مقادير بزرگتر از 6/0 به مقدار كم افزايش داده و تغييرات شيب پايين دست بر عمق نسبي جريان روي تاج بدون تأثير است.

Journal Papers
ماه: 
March
سال: 
2005

تحت نظارت وف ایرانی