دهقاني، ا. ا.، چمني، م. ر.، و بيرامي، م. ك. (1382)، ” بررسي آزمايشگاهي جريان زيربحراني در شيبشكن قائم با شيب معكوس كف“، ششمين كنفرانس بين المللي مهندسي عمران، دانشگاه صنعتي اصفهان، اصفهان، 15-17 ارديبهشت، ص ص 133-140.

خلاصه

برآورد پارامترهاي هيدروليكي در شيب‌شكن‌ها يكي از مسائل مهم و مورد توجه مهندسان بوده زيرا تعيين خصوصيات هيدروليكي گرداب از جمله افت انرژي و عمق گرداب نقش بسزائي در طراحي هيدروليكي اين سازه‌ها ايفا مي‌كند. تا كنون تحقيقات فراواني برروي شيب‌شكن‌هايي با شيب كف صفر صورت پذيرفته است، بنابراين جا داشت كه خصوصيات هيدروليكي شيب‌شكن‌ها با كف معكوس در پاياب نيز مورد بررسي قرار گيرد. لذا دو مدل فيزيكي از شيب‌شكن با ارتفاعهاي مختلف ساخته شد و در پايين دست آنها گوه‌هايي با شيب رأس مختلف جهت معكوس كردن كف كانال پايين دست استفاده گرديد. دو نوع رژيم جريان در آزمايشگاه مشاهده شد، در رژيم اول كه در دبي‌هاي كم اتفاق مي‌افتد، پرش هيدروليكي مستغرق برروي كف معكوس رخ مي‌دهد و جريان در كانال پايين‌دست زير بحراني مي‌شود. با افزايش دبي، رژيم دوم جريان اتفاق مي‌افتد كه در آن جريان در كانال پايين دست فوق‌بحراني ‌شده و همراه با اغتشاش زياد و حبابهاي هوا است. در اين تحقيق بر روي رژيم دوم جريان مطالعاتي صورت گرفت. مقايسة نتايج با شيب‌شكن‌هاي با كف صفر در كانال پايين‌دست نشان مي‌دهد كه افزايش شيب كف كانال پايين دست باعث افزايش افت انرژي خواهد شد و حد بهينه‌اي براي شيب وجود دارد كه به ازاي آن مقدار افت انرژي حداكثر خواهد شد. همچنين با افزايش شيب كف كانال پايين‌دست، عمق گرداب و عمق اولية جريان در كانال پايين‌دست افزايش مي‌يابد.

Conference Papers
ماه: 
May
سال: 
2003

تحت نظارت وف ایرانی