40. منعمیان، ز.، و چمني، م.ر. (1394)، ” افت انرژی در شیب‌شکن‌های قائم با تبدیل همگرا با پرش هیدرولیکی در پایین‌دست“، دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، دانشگاه تبریز، 15-17 اردیبهشت.

خلاصه

شیب‌شکن‌ها  به‌عنوان کاهش دهنده‌ی ناگهانی ارتفاع و مستهلک کننده‌ی انرژی در کانال‌ها استفاده می‌شوند. در اثر برخورد جت سقوطی از شیب‌شکن به گرداب در پای شیب‌شکن، محفظه‌ی هوا در پشت جت سقوطی تشکیل می‌شود. در صورتی که این محفظه هوادهی نشود، فشار منفی در این محفظه به‌وجود می‌آید. در تحقیق حاضر استفاده از تبدیل همگرا در لبه‌ی شیب‌شکن و پرش هیدرولیکی در پایین‌دست بررسی شده است. آزمایش‌هایی با سه مدل شیب‌شکن قائم و شش تبدیل همگرا و بدون تبدیل انجام گرفته است. نتایج آزمایش‌ها نشان داد که وجود تبدیل باعث افزایش افت انرژی جریان می شود. امواج شوک ناشی از تبدیل‌ها باعث تغییراتی در پرش هیدرولیکی در پاییندست شیبشکن بوده و از حالت پرش هیدرولیکی کلاسیک خارج می‌کند.

Conference Papers
ماه: 
May
سال: 
1394

تحت نظارت وف ایرانی