عليرضا رستمي، ع.، چمني، م. ر.، و اصغري، ك. (1382)، ”كاربرد درونيابي اسپلاين درجه سه در روش مشخصه‌ها براي حل مسائل ضربه قوچ“، امير كبير، 59-ب، ص ص 21-36.

خلاصه

از دهه هفتاد تا به امروز روش مشخصه‌ها با شبكه ثابت بطور موفقيت‌آميزي براي تحليل شرايط ميرائي جريان در شبكه‌ها و خطوط انتقال آب بكار مي‌رود.  هنگام تحليل ميرائي جريان در شبكه‌ها و خطوط انتقال آب به علت عدم ارضاء كامل شرط كورانت، استفاده از روشهاي درونيابي امري اجتناب ناپذير مي‌باشد. بنابراين، روشهاي درونيابي خطي و غيرخطي مختلفي توسط محققين ارائه شده است كه اكثر اين روشهاي درونيابي ضمن آنكه در معادلات كلاسيك ضربه قوچ بكار رفته‌اند، بيشتر از ديدگاه تئوري بررسي شده اند. در اين تحقيق، روش درونيابي غير خطي اسپلاين روي خط مکاني بعلاوه روشهاي درونيابي اسپلاين پيشنهادي در معادلات كامل و تقريبي ضربه قوچ توسعه داده شده است. تمام روشهاي درونيابي اسپلاين در يك خط انتقال آب با سه لوله سري و با شرايط مرزي مخزن و شير واقعي بررسي و مقايسه شده است.  نتايج نشان مي‌دهد که تمام روشهاي درونيابي در تعداد تقسيمات زياد به يك جواب واحد مي‌رسند. همچنين، در شرايطي كه از گام زماني بزرگ در تحليل استفاده مي‌شود، درونيابي‌هاي اسپلاين روي خط زماني با استفاده از معادلات كامل ضربه قوچ، جوابهاي بهتري نسبت به درونيابي‌هاي ديگر ارائه مي‌كند. در مجموع، بهترين روش درونيابي از لحاظ محاسباتي، درونيابي اسپلاين روي خط مكاني با استفاده از معادلات تقريبي ضربه قوچ مي‌‌باشد.

Journal Papers
ماه: 
February
سال: 
1982

تحت نظارت وف ایرانی