بيرامي م ک دهقاني آ آ و چمني م ر (1387)طراحي مقاطع بهينه سرريزهاي لبه‌پهن و تعيين ضريب دبي جريانعلوم كشاورزي و منابع طبيعي 15 (1) ص ص 138-149

.

Journal Papers
ماه: 
February
سال: 
1987

تحت نظارت وف ایرانی