احمدي، آ.، چمني، م. ر.، و اصغري، ك. (1384)، “تحليل پديدة ضربه قوچ يک بعدي به روش اجزاء محدود با شرايط مرزي پيچيده”، دومين كنگرة ملي مهندسي عمران، دانشگاه علم و صنعت ايران، 20-22 ارديبهشت.

خلاصه

دراين مقاله به بررسي و ارزيابي روش اجزاء محدود در تحليل پديده ضربه قوچ با شرايط مرزي پيچيده مي‌پردازد که از دو روش گالرکين استاندارد و پتروف گالرکين، براي مدل کردن اين پديده استفاده شده است. شرايط مرزي مخزن در بالادست و پايين‌دست خط لوله، پمپ با سرعت ثابت در بالادست خط لوله، بستن شير در پايين‌دست خط لوله، وجود شير قبل از مخزن پايين‌دست، از کار افتادن پمپ واقع در بالادست خط لوله، وجود تانک هوا، مخزن ضربه‌گير در خطوط لوله و شرط مرزي لوله‌هاي سري مدل‌سازي شده و نتايج آن ارائه شده است. اين نتايج با نتايج حاصل از روش مشخصه‌ها مقايسه شده و نشان مي‌دهد نتايج به دست آمده از روش پتروف گالرکين مطابقت بيشتري با نتايج حاصل از روش مشخصه‌ها دارد. براي به دست آوردن حداکثر و حداقل فشارهاي ايجاد شده در خطوط لوله با شرايط مرزي وجود پمپ با سرعت ثابت و بستن شير، از کار افتادن پمپ با يا بدون وجود مخزن هوا و مخازن ضربه‌گير، محاسبه حجم هوا براي طراحي مخزن هوا و طراحي مخازن ضربه‌گير در لوله‌هاي سري مي‌توان از جواب‌هاي به دست آمده از روش پتروف گالرکين با دقت بسيار بالايي استفاده کرد. در همه موارد، جواب‌هاي به دست آمده با نتايج حاصل از روش مشخصه‌ها مطابقت دارد، اما زمان اجراي برنامه‌ها به روش اجزاء محدود در مقايسه با روش مشخصه‌ها بيشتر مي‌باشد.

Conference Papers
ماه: 
February
سال: 
2005

تحت نظارت وف ایرانی