چمني، م. ر.، بيرامي، م. ك.، و محمدي، ر. ا. (1379)، “ تحليل رياضي خصوصيات هيدروليكي جريان زيربحراني بر روي شيب‌شكن قائم“، پنجمين كنفرانس بين‌المللي مهندسي عمران، دانشگاه فردوسي مشهد، مشهد، 19-21 ارديبهشت، ص‌ص 300-307.

خلاصه

مطالعه حاضر به تجزيه و تحليلي خصوصيات هيدروليكي گرداب در شيب‌شكن قائم (افت انرژي، طول و ارتفاع گرداب و عمق جريان آب در كانال پائين‌دست) مي‌پردازد.  نتايج حاصل از مطالعات ديگران در مورد جريان زيربحراني بر روي شيب‌شكن قائم به ارائه مدل‌هاي تحليلي و تجربي-تحليلي منجر گشته است كه كامل نمي‌باشد.  در اين تحقيق كه نتيجه‌آن ارائه دو مدل رياضي مي‌باشد، از فرض‌هاي نويني استفاده شده است.  مقايسه نتايج حاصل از مدل‌هاي تحليلي با نتايج آزمايشگاهي انجام شده توسط ديگران نشان مي‌دهد كه براي برآورد عمق جريان در كانال پائين‌دست هر دو مدل تقريبا جواب‌هاي يكساني را بدست مي‌دهند و سازگاري خوبي با داده‌هاي آزمايشگاهي دارار مي‌باشند.  مقادير افت نسبي انرژي بدست آمده از مدل 1 براي دبي‌هاي كم تطابق خوبي با نقاط آزمايشگاهي داشته و در دبي‌هاي بالا مقادير بيشتري را نسبت به نقاط تجربي بر‌آورد مي‌كند.  مقادير محاسبه شده عمق نسبي گرداب در هر دو مدل كمتر از نتايج آزمايشگاهي بود، ولي اين اختلاف‌ها ناچيز مي‌باشد.

Conference Papers
ماه: 
May
سال: 
2000

تحت نظارت وف ایرانی