رجائي، س. ح.، بيرامي، م. ك.، و چمني، م. ر. (1382)، ” معرفي و تحليلي بر نوع جديد پرش هيدروليكي (نوع B-F) بر روي سطوح شيبدار با شيب كف منفي و بررسي اين نوع پرش در حوضچه‌هاي آرامش“، ششمين كنفرانس بينالمللي مهندسي عمران، دانشگاه صنعتي اصفهان، اصفهان، 15-17

خلاصه

بررسي ويژگي‌هاي پرش هيدروليكي با توجه به نقش آن در طراحي سازه‌هاي هيدروليكي و كانالهاي انتقال آب از اهميت خاصي برخوردار است. بررسي‌هاي انجام شده در مراجع تاكنون با توجه به وضعيت تشكيل پرش و موقعيت ابتدا و انتهاي پرش به 6 نوع پرش  E, D, C, B, Aو F  اختصاص داشته است. در تحقيق حاضر نوع جديدي از پرش هيدروليكي بنام B-F معرفي مي‌گردد. پرش نوع B-F پرشي است كه پنجة پرش برروي شيب مثبت و انتهاي پرش برروي شيب منفي واقع شده است. در اين تحقيق، آزمايش‌ها در حوضچة آرامش مربوط به مدل  سرريز اوجي انجام شده است. آزمايش‌ها  نشان مي‌دهد كه افزايش شيب منفي كف حوضچه موجب كاهش نسبت اعماق مزدوج و همچنين كاهش نسبت طول گرداب پرش به عمق اوليه پرش مي‌گردد. در اينجا نشان داده شده است كه خصوصيات پرش‌هائي كه در محل پنجة سرريز و همچنين محدودة منحني پاي سرريز اتفاق مي‌افتد بسيار به يكديگر شبيه است و خصوصيات پرش‌هايي كه بر روي شيب ثابت بدنة سرريز قرار مي‌گيرد نيز با يكديگر مشابه مي‌باشد. افت نسبي انرژي در پرش‌هاي نوع B-F كمتر از پرشهايي است كه برروي بستر افقي تشكيل مي‌شود. نتايج حاصله براساس انجام بيش از 200 آزمايش ارائه شده است.

Conference Papers
ماه: 
May
سال: 
2003

تحت نظارت وف ایرانی