طالب زاده سروستاني غ ناصري م اصغري ك و چمني م ر (1382)بهينه يابي موقعيت و ظرفيت ادوات كنترل كننده جريان ناماندگار در خطوط انتقال آب با استفاده از الگوريتم ژنتيك چهارمين كنفرانس هيدروليك ايران دانشگاه شيراز، 29 مهر-1 آبان.

 

طالب زاده سروستاني، غ.، ناصري، م.، اصغري، ك.، و چمني، م. ر. (1382)،“بهينه يابي موقعيت و ظرفيت ادوات كنترل كننده جريان ناماندگار در خطوط انتقال آب با استفاده از الگوريتم ژنتيك”, چهارمين كنفرانس هيدروليك ايران, دانشگاه شيراز، 29 مهر-1 آبان.

Conference Papers
ماه: 
February
سال: 
2003

تحت نظارت وف ایرانی