تائبي ا و چمني م ر (1384)شبكه‌هاي توزيع آب شهري انتشارات دانشگاه صنعتي اصفهان ص‌ص 600

.

Books
ماه: 
February
سال: 
1984

تحت نظارت وف ایرانی