درس هيدروديناميك

کلاس مجازی

 نام و عنوان درس                                      هيدروديناميك 

     مدرس                                              محمدرضا چمني

  تعداد واحد                                        3 واحد نظري

 

 

پيشگفتار                       مراجع                  فهرست مطالب

 

 

تكاليف

ترم تحصيلي 92-1 ترم تحصيلي 93-1
ترم تحصيلي 94-1 ترم تحصيلي 95-1
 ترم تحصيلي 96-1   ترم تحصيلي 97-1
ترم تحصيلي 98-1 ترم تحصيلي 99-1
ترم تحصيلي 1400-1 ترم تحصيلي 1401-1
ترم تحصيلي 1402-1  

 

جدول نمره

 

 

پیش نیازها: 

مكانيك سيالات

هيدروليك

معادلات ديفرانسيل

 

سیاست نمره دهی: 

 جدول توزيع نمره

آزمون

نمره

مجموع

آزمون 1 (فصل‌ 1)

2/0

2/0

آزمون 2 (فصل‌هاي 2 - 4)

4/0

6/0

پايان ترم (فصل‌هاي 2 - 6)

8/0

14/0

تکالیف 2/0 16/0

آزمون‌هاي كلاس

2/0

18/0

تلاش در كلاس

2/0

20/0

 

زمان بندی کلاس: 

كلاس درس

شنبه، دوشنبه، ساعت 09:30-11:00 

 

رفع اشکال

 شنبه، دوشنبه، ساعت 11:00-12:00 

 

 

 

Term: 
ترم اول سال تحصیلی 1401-1402
Grade: 
Graduate

تحت نظارت وف ایرانی