تکالیف هیدرودینامیک، ترم 971

تكاليف درس هيدروديناميك، ترم 971


شماره‌ي مسايل مربوط به  كتاب مرجع است. تكاليف در روز سررسيد در كلاس درس جمع‌اوري مي‌شود.

شماره‌ي تكليف

شماره‌ي مسايل

تاريخ تحويل

1

از مرجع 1

1-22  ،  1-25  ،  1-28

از مرجع 2

1-35  ،  1-47  ،  2-3  ،  3-16  ،  3-23  ،  3-42  ،  3-48  ،  3-56  ،  3-75  ،  3-87  ،  5-35  ،  5-42  ،  5-48  ،  5-73

 

 07/07/97

2

مرجع 2

6-6  ،  6-38  ،  6-51  ،  7-12  ،  7-29  ،  7-51  ،  7-64  ،  7-79  ،  8-2  ،  8-53  ،  8-64  ،  8-79

14/07/97
3 2-4  ،  2-7  ،  2-7  ،  2-12  ،  2-17  ،  2-21  ،  2-28  ،  2-34 23/07/97
4    
5 4-1  ، 4-3  ،  4-8  ،  4-13  ،  4-18 14/08/97
6 5-2  ،  5-9  ،  5-14  ،  5-19  ،  5-25  ،  5-31  ،  5-36  ،  5-53 05/09/97
7 6-2  ،  6-9  ،  6-14  ،  6-18  ،  6-22  ،   6-25  ،  6-30  ،  6-34  ،  6-37 10/03/97

تحت نظارت وف ایرانی