تكاليف هيدروديناميك، ترم 951

تكاليف هيدروديناميك، ترم 951


شماره‌ي مسايل مربوط به  كتاب مرجع است. تكاليف در روز سررسيد در كلاس درس جمع‌اوري مي‌شود.

شماره‌ي تكليف

شماره‌ي مسايل

تاريخ تحويل

1

2-1,  4-1 , 8-1 , 9-1 , 13-1 , 16-1 , 19-1 ، 1-21 ، 1-25 ، 1-28 

 12/7/1395

2

2-1  ،  2-5  ،  2-9  ،  2-14  ،  2-20  ،  2-25  ،  2-31  ،  2-36 03/08/1395

3

3-1  ،  3-8  ،  3-18  ،  3-21  ،  3-27  ،  3-33  ،  3-38 08/08/1395

4

4-2  ،  4-7  ،  4-11  ،  4-15  ،  4-18

22/08/1395

5

5-5  ،  5-11  ،  5-23  ،  5-28  ،  5-34  ،  5-36 20/09/1395

6

6-1  ،  6-4  ،  6-6  ،  6-12  ،  6-18  ،  6-21  ،  6-25  ،  6-32  ،  6-35 04/10/1395

تحت نظارت وف ایرانی