تکالیف هیدرودینامیک، ترم 991

شماره‌ي مسايل مربوط به  كتاب مرجع1  و کتاب مرجع2 است. تكاليف در روز سررسيد در كلاس درس جمع‌اوري مي‌شود.

شماره‌ي تكليف

شماره‌ي مسايل

تاريخ تحويل

1

از مرجع 1

1-1 ,  1-4  ,  1-8  ,  1-12  ,  1-16  ,  1-19  ,  1-21  ,  1-25  ,  1-29

از مرجع 2

1-28  ,  1-32  ,  1-39  ,  1-45  ,  6-8  , 6-24  ,  6-38  ,  6-51  ,  7-6  ,  7-12  ,  7-22  ,  7-29  ,  7-40  ,  7-46  ,  7-49  ,  7-52  ,  8-1  ,  8-3  ,  8-8

 

03/09/99

2
2-7 ، 2-10 ، 2-13 ، 2-19 ، 2-23 ، 2-29 ، 2-32 ، 2-35
15/09/99
3 3-2  ،  3-7  ،  3-14  ،  3-23  ،  3-28  ،  3-34  ،  3-39 21/09/99
4 4-1  ،  4-3  ،  4-8  ،  4-12  ،  4-18 28/09/99
5 5-1  ،  5-7    ، 5-11  ،   5-14  ،   5-20  ،  5-25  ،  5-29  ،  5-35  ،  5-56 09/09/99
6 6-2  ،  6-9  ،  6-13  ،  6-18  ،  6-21  ،  6-25  ،  6-27  ،  6-33  ،  6-38  ،  6-43 20/10/99

تحت نظارت وف ایرانی