تكاليف هيدروديناميك، ترم 011

تكاليف هيدروديناميك، ترم 011


شماره‌ي مسايل مربوط به  كتاب مرجع است. تكاليف در روز سررسيد در كلاس درس جمع‌اوري مي‌شود.

شماره‌ي تكليف

شماره‌ي مسايل

تاريخ تحويل

1

از مرجع 1

1-3  ,  1-6  ,  1-10  ,  1-3  ،  1-16  ,  1-19  ،  1-28

 

از مرجع 2

1-27  ,  1-34  ,  1-40  ,  1-45  ,  6-8  , 6-24  ,  6-38  ,  6-51  ,  7-6  ,  7-12  ,  7-22  ,  7-29  ,  7-40  ,  7-46  ,  7-49  ,  7-52  ,  8-2  ,  8-3  ,  8-8

 23/07/01

2 2-2  ،  2-5  ،  2-10  ،  2-15  ،  2-21  ،  2-25  ،  2-30  ،  2-35 09/08/01
3 2-3  ،  7-3  ،  12-3  ،  18-3  ،  22-3  ،  26-3  ، 31-3 ،  34-3 14/08/01
4 2-4  ،  5-4  ،  9-4  ،  11-4  ،  15-4  ،  18-4 19/09/01
5 3-5  ،  6-5  ،  8-5  ،  13-5  ،  20-5  ،  23-5  ،  26-5  ،  32-5  ،  35-5 21/09/01
6

2-6  ،  9-6  ،  13-6  ،  18-6  ،  21-6  ،  25-6  ،  27-6  ،  33-6  ،  38-6  ،  43-6

10/10/01

تحت نظارت وف ایرانی