تکالیف هیدرودینامیک، ترم 981

شماره‌ي مسايل مربوط به  كتاب مرجع1  و کتاب مرجع2 است. تكاليف در روز سررسيد در كلاس درس جمع‌اوري مي‌شود.

شماره‌ي تكليف

شماره‌ي مسايل

تاريخ تحويل

1

از مرجع 1

1-2  ,  1-7  ,  1-10  ,  1-13  ,  1-16  ,  1-18  ,  1-21  ,  1-26  ,  1-29

از مرجع 2

1-31  ,  1-34  ,  1-39  ,  1-43  ,  6-9  , 6-26  ,  6-38  ,  6-51  ,  7-5  ,  7-14  ,  7-22  ,  7-31  ,  7-38  ,  7-46  ,  7-48  ,  7-52  ,  8-1  ,  8-3  ,  8-8

 

 13/07/98

2 2-3  ،  2-6  ،  2-10  ،  2-13  ،  2-17  ،  2-20  ،  2-25  ،  2-30  ،  2-36 22/07/98
3 3-2  ،  3-9  ،  3-13  ،  3-16  ،  3-20  ،  3-24  ،  3-29  ،  3-33  ،  3-41 04/08/98
4 4-2  ،  4-6  ،  4-11  ،  4-14  ،  4-18 18/08/98
5 5-3  ،  5-7  ،  5-12  ،  5-21  ،  5-23  ،  5-27  ،  5-30  ،  5-36  ،  5-55 18/09/98
6 6-2  ،  6-6  ،  6-9  ،  6-13  ،  6-18  ،  6-22  ،  6-25  ،  6-30  ،  6-34  ،  6-38  ،  6-43 07/10/98

تحت نظارت وف ایرانی