تكاليف درس هيدروديناميك ترم 931

تكاليف هيدروديناميك، ترم 931

 

 


شماره‌ي مسايل مربوط به  كتاب مرجع است. تكاليف در روز سررسيد در كلاس درس جمع‌اوري مي‌شود.

شماره‌ي تكليف

شماره‌ي مسايل

تاريخ تحويل

1

3-1,  8-1 , 12-1 , 14-1 , 19-1 , 18-1 , 25-1  

 12/7/1393

2

2-4  ،  2-12  ،  2-17  ،  2-21  ،  2-28  ،  2-33

 26/7/1393

3

3-2  ،  3-9  ،  3-19  ،  3-26  ،  3-34  ،  3-39

 3/8/1393

4

4-3  ،  4-9  ،  4-14  ،  4-18 19/8/93

5

5-5  ،  5-11  ،  5-23  ،  5-28  ،  5-34  ،  5-36 8/9/93

6

6-3  ،  6-9  ،  6-18  ،  6-25  ،  6-30  ،  6-34  ،  6-37 24/9/93

 

تحت نظارت وف ایرانی