تكاليف درس هيدروديناميك، ترم 941

تكاليف هيدروديناميك، ترم 941


شماره‌ي مسايل مربوط به  كتاب مرجع است. تكاليف در روز سررسيد در كلاس درس جمع‌اوري مي‌شود.

شماره‌ي تكليف

شماره‌ي مسايل

تاريخ تحويل

1

4-1,  7-1 , 12-1 , 9-1 , 13-1 , 15-1 , 18-1 ، 1-21 ، 1-24 ، 1-26 

 11/7/1394

2

2-7 ، 2-10 ، 2-13 ، 2-19 ، 2-23 ، 2-29 ، 2-32 ، 2-35 20/7/1394

3

3-4 ،  3-10 ،  3-15  ،  3-21  ،  3-27  ،  3-33  ،  3-36  27/7/1394

4

4-1  ،   4-6  ،  4-8  ،  4-13  ،  4-17  11/8/1394

5

5-1  ،  5-8  ،  5-14  ،  5-22  ،  5-24  ،  5-30  ،  5-35  2/9/1394

6

6-2  ،   6-7  ،  6-13  ،  6-20  ،  6-26  ،  6-31  ،  6-36  ،  6-40 30/9/1394

30/9

تحت نظارت وف ایرانی