تكاليف هيدروديناميك، ترم 961

تكاليف درس هيدروديناميك، ترم 961


شماره‌ي مسايل مربوط به  كتاب مرجع است. تكاليف در روز سررسيد در كلاس درس جمع‌اوري مي‌شود.

شماره‌ي تكليف

شماره‌ي مسايل

تاريخ تحويل

1

1-1,  3-1 , 6-1 , 8-1 , 11-1 , 13-1 , 16-1 ، 19-1 ، 1-24 ، 1-26 

 10/07/1396

2

2-2  ،  2-8  ،  2-13  ،  2-16  ،  2-22  ،  2-26  ،  2-31  ،  2-36 23/07/1396
3 3-2  ،  3-7  ،  3-17  ،  3-23  ،  3-28  ،  3-33  ،  3-39 07/08/1396
4 4-1  ،  4-3  ،  4-8  ،  4-12  ،  4-18 21/08/1396
5

5-2  ،  5-9،  5-13  ،  5-19  ،  5-23  ،  5-30  ،  5-35  ،  5-39  ،  5-53

12/09/1396
6 6-4  ،  6-9  ،  6-17  ،  6-20  ،  6-27  ،  6-32  ،  6-38  ،  6-44 28/09/1396

تحت نظارت وف ایرانی