تكاليف هيدروديناميك، ترم 921

تكاليف هيدروديناميك، ترم 921

 


شماره‌ي مسايل مربوط به  كتاب مرجع است. تكاليف در روز سررسيد در كلاس درس جمع‌اوري مي‌شود.

شماره‌ي تكليف

شماره‌ي مسايل

تاريخ تحويل

1

2-1,  7-1 , 12-1 , 16-1 , 19-1 , 24-1 , 28-1  

 6/7/1392

2

6-2 ، 11-2 ، 18-2 ، 23-2 ، 31-2 27/7/1392

3

3-3 ،  14-3 ،  29-3 ،  35-3 ،  40-3 6/8/1392

4

1-4 ،  5-4 ،  12-4 ،  19-4 18/8/1392

5

3-5 ،  12-5 ،  21-5 ،  29 - 5 ،  55-5  11/9/1392

6

4-6 ،  11-6 ،  17-6 ،  33-6 ،  38-6 25/9/1392
 

تحت نظارت وف ایرانی