کلاس مجازی درس هیدرودینامیک

کلاس مجازی درس هیدرودینامیک

 

صفحات مربوط به کتاب مرجع است.

جلسه تاریخ فصل فیلم
1 28/06/1401 معرفی درس CO
2 02/07/1401 فصل 1 1-1
3 04/07/1401 فصل 1 1-2
4 09/07/1401 فصل 1 1-3
5 11/07/1401 فصل 1 1-4
6 16/07/1401 فصل 1 1-5
7 18/07/1401 فصل 1 1-6
8 23/07/1401 فصل 2 2-1
9 25/07/1401 فصل 2 2-2
10 30/07/1401 فصل 2 2-3,3-1
11 02/08/1401 فصل 3 3-2
12 07/08/1401 فصل 3 3-3
13 21/08/1401 فصل 3 4-1
14 23/08/1401 فصل 4 4-2
15   فصل 5 5-1
16   فصل 5 5-2
17   فصل 5 5-3
18   فصل 5 5-4
19   فصل 5 5-5
20   فصل 5 5-6
21   فصل 5 5-7
21   فصل 5 5-8

 

تحت نظارت وف ایرانی