پايان‌نامه‌هاي كارشناسي ارشد

فرشته‌پور، محمد (1391).  مدل سازی جریان در چاهک آدم رو با شیبشکن در شبکه‌های جمع‌آوری رواناب سطحی.  دانشكده مهندسي عمران، دانشگاه صنعتي اصفهان.

پورصالحي، حامد (1391). بررسي خصوصيات هيدروليکي جريان و کاهش نيرو و ارتعاش­ جريان در شيب‌شکن­ها به­وسيله­ي ميراگرها. دانشكده مهندسي عمران، دانشگاه صنعتي اصفهان.

اعرابي، محمدجواد (1390). مطالعه‌ي آزمايشگاهي آب­شستگي موضعي در پايه­ي پل با پي­پيوسته. دانشكده مهندسي عمران، دانشگاه صنعتي اصفهان.

اديب، حامد (1390). شبيهسازي جريان خون در شريان كاروتيد با درنظر گرفتن اندركنش سازه و سيال. دانشكده مهندسي عمران، دانشگاه صنعتي اصفهان.

كرم‌نسب، امين (1390). بررسي جريان در ميراگر تلاطمي تنظيمي با استفاده از روش هيبريدي SPH-FEM. دانشكده مهندسي عمران، دانشگاه صنعتي اصفهان.

دري، مجيد (1390). مدل‌سازي عددي استهلاک انرژي موج به‌وسيله­ي‌ صفحه‌ي مشبک. دانشكده مهندسي عمران، دانشگاه صنعتي اصفهان.

نعيمي، نويد (1390). مدل­سازي عددي جريان مخلوط خاک رس-آب ( بنتونيت)  با روش SPH. دانشكده مهندسي عمران، دانشگاه صنعتي اصفهان.

لشكربلوك، هادي (1389). مدل‌سازي عددي جريان بتن خودتراکم. دانشكده مهندسي عمران، دانشگاه صنعتي اصفهان.

هدايي، سيدمحدرضا (1389). مطالعه‌ي آزمايشگاهي جذب‌كننده‌ي موج آب منحني‌شکل در حوضچه‌هاي کشش. دانشكده مهندسي عمران، دانشگاه صنعتي اصفهان.

اميرعبداللهيان، مهسا (1388). بهينه‌سازي شبكه‌هاي انتقال آب توسط الگوريتم ژنتيک و منطق فازی. دانشكده مهندسي عمران، دانشگاه صنعتي اصفهان.

محمديان، زهرا (1388). روش­های درون­يابی در روش مشخصه­ها براي مسائل ضربه قوچ يک‌بعدی با شرايط مرزی پيچيده. دانشكده مهندسي عمران، دانشگاه صنعتي اصفهان.

بهزادي، فرانك (1388). حل معادلات تراكم‌ناپذير ناوير- استوکس به روش ضمني كامل. دانشكده مهندسي عمران، دانشگاه صنعتي اصفهان.

پورشهابي، شكوفه (1387). بهينه‌سازي موقعيت و ظرفيت تجهيزات کنترل جريان ناماندگار در سيستم‌هاي هيدروليکي تحت فشار با منطق فازي. دانشكده مهندسي عمران، دانشگاه صنعتي اصفهان.

مسيبي برزي، مهدي (1387). مدلسازي عددي جريان سرريز پلکاني در شبکه جمعآوري روانآب شهري. دانشكده مهندسي عمران، دانشگاه صنعتي اصفهان.

لطيفي علويجه، ميلاد (1387). تحليل عددي ضربه‌‌ي قوچ با استفاده از روش گادانوف براي شرايط مرزي پيچيده. دانشكده مهندسي عمران، دانشگاه صنعتي اصفهان.

جنتي، محمد هيمن (1387). شيب‌شكن قايم با تبديل همگرا و با جريان زيربحراني در بالادست. دانشكده مهندسي عمران، دانشگاه صنعتي اصفهان.

موسوي‌مهر، سيد هادي (1386). مدل‌هاي تحليلي جريان دوفازي آب-هوا در سرريزهاي شوت و پلكاني. دانشكده مهندسي عمران، دانشگاه صنعتي اصفهان.

بلوچي، محمد (1385). بررسي اثر تغيير شكل طوق بر ميزان و روند آب‌شكستگي پايه‌هاي پل. دانشكده مهندسي عمران، دانشگاه صنعتي اصفهان.

پارسا‌بصير، هوتن (1383). حفاظت پايه‌هاي پل در مقابل آب‌شستگي موضعي با استفاده توأم از سنگ‌چين و طوق. دانشكده مهندسي عمران، دانشگاه صنعتي اصفهان.

پاكروان خوزاني، مهدي (1383). تحليل عددي پديده‌ي ضربه‌ي قوچ با استفاده از روش رو. دانشكده مهندسي عمران، دانشگاه صنعتي اصفهان.

احمدي، آزاده (1383). تحليل پديده‌ي ضربه قوچ يك‌بعدي به روش اجزاء محدود با شرايط مرزي پيچيده. دانشكده مهندسي عمران، دانشگاه صنعتي اصفهان.

بهرامي، مهدي (1382). تأثير زاويه‌ي برخورد جريان در كنترل و كاهش آب‌شستگي پايه‌هاي مستطيلي پيشاني‌گرد شكاف‌دار پل. دانشكده مهندسي عمران، دانشگاه صنعتي اصفهان.

مرادپور محمود‌آباد، صمد (1381). تحليل پرش هيدروليكي در حوضچه هاي آرامش سرريزهاي اوجي با شيب كف منفي و پله‌ي مثبت. دانشكده مهندسي عمران، دانشگاه صنعتي اصفهان.

جلالي، جليل (1380). مطالعه‌ي هيدروليكي جريان فوق‌بحراني بر روي شيب‌شكن قائم با كف معكوس در پاياب. دانشكده مهندسي عمران، دانشگاه صنعتي اصفهان.

دهقاني، اميراحمد (1379). تحليل خصوصيات هيدروليكي گرداب در شيب شكن قائم با جريان زيربحراني در باد دست و شيب معكوس در پاياب. دانشكده مهندسي عمران، دانشگاه صنعتي اصفهان.

ملاباشي، آسيه (1379). تحليل پديده ضربه قوچ به روش اجزاء محدود. دانشكده مهندسي عمران، دانشگاه صنعتي اصفهان.

نادري بني، محسن (1379). كنترل و كاهش آب‌شستگي موضعي در پايه‌هاي پل از استفاده از شكاف. دانشكده مهندسي عمران، دانشگاه صنعتي اصفهان.

رستمي، عليرضا (1378). بررسي ديناميكي جريان‌هاي ناماندگار در لوله‌هاي تحت فشار از طريق مدل‌هاي تحليلي و عددي – ضربه‌ي قوچ. دانشكده مهندسي عمران، دانشگاه صنعتي اصفهان.

رجايي، سيدحسين (1378). بررسي پرش هيدروليكي در حوضچه هاي آرامش سرريزهاي اوجي با شيب كف منفي. دانشكده مهندسي عمران، دانشگاه صنعتي اصفهان.

حبيبي خوزاني، ناصر (1378). بررسي هيدروليكي سرريزهاي لبه‌پهن با مقاطع بهينه و پايدار. دانشكده مهندسي عمران، دانشگاه صنعتي اصفهان.

فلاح‌نژاد، طاهر (1378). بررسي جريان فوق بحراني بر روي شيب قائم مستطيلي. دانشكده مهندسي عمران، دانشگاه صنعتي اصفهان.

محمدي، رحمت‌الله (1378). تحليل رياضي خصوصيات هيدروليكي گرداب در شيب شكن قائم. دانشكده مهندسي عمران، دانشگاه صنعتي اصفهان.

ارتقاء امنیت وب با وف بومی