انتشارات

Conference Papers
sort descending
منعمیان، ز.، و چمني، م.ر. (1394)، ” افت انرژی در شیب‌شکن‌های قائم با تبدیل همگرا با پرش هیدرولیکی در پایین‌دست“، دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، دانشگاه تبریز، 15-17 اردیبهشت. May 2016
یکتا، م.ب.، سهیلی پور، م.، گل افشان، س.، و چمنی، م.ر. (1393). ”بررسی ر کمّی و کیفی متغیرهای دیوار ترومب در ارتقاء بازده گرمایشی آن“، اولین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی انرژی خورشیدی، دانشگاه تهران، 29-30 اردیبهشت، ص ص 2179-2192. May 2016
رحمانی، ع.ع.، نوید، م.ن.، و چمني، م.ر. (1396)، ”شبیه‌سازی عددی موج منظم در نرم‌افزار OpenFoam با استفاده از حلگر OLAFOAM“، شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، دانشگاه محقق اردبیلی، 15-16 شهریور. September 2017
رحمانی، ع.ع.، نوید، م.ن.، و چمني، م.ر. (1396)، ”شبیه‌سازی عددی موج منظم در نرم‌افزار OpenFoam با استفاده از حلگر OLAFOAM“، شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، دانشگاه محقق اردبیلی، 15-16 شهریور. September 2017
سیدشریفی، م.، طاهریون، م.، و چمنی، م.ر. (1397)، ”مطالعه آزمایشگاهی تأثیر پارامترهای هیدرودینامیک بر ضریب انتقال اکسیژن در سیستم‌های هوادهی“، دومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران، دانشگاه صنعتی اصفهان، 22-24 اردیبهشت. November 2018
گرانمهر، م.ع.، اصغری، ک.، و چمنی، م.ر. (1397)، ”بهینه‌سازی دوهدفه شبکه‌های توزیع آب با استفاده از شاخص پایداری تأمین فشار“، دومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران، دانشگاه صنعتی اصفهان، 22-24 اردیبهشت. October 2018
مهزاد، ن.، اصغری، ک.، و چمنی، م.ر. (1397)، ”بررسی اثرات برنامه‌ریزی پمپاژ در شبکه‌های توزیع آب با رویکرد جریان غیردائمی“، دومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران، دانشگاه صنعتی اصفهان، 22-24 اردیبهشت. November 2018

صفحات

تحت نظارت وف ایرانی