انتشارات

Books
sort ascending
تائبي ا و چمني م ر (1384)شبكه‌هاي توزيع آب شهري انتشارات دانشگاه صنعتي اصفهان ص‌ص 600 February 1984
Journal Papers
sort ascending
عليرضا رستمي، ع.، چمني، م. ر.، و اصغري، ك. (1382)، ”كاربرد درونيابي اسپلاين درجه سه در روش مشخصه‌ها براي حل مسائل ضربه قوچ“، امير كبير، 59-ب، ص ص 21-36. February 1982
Conference Papers
sort ascending
40. منعمیان، ز.، و چمني، م.ر. (1394)، ” افت انرژی در شیب‌شکن‌های قائم با تبدیل همگرا با پرش هیدرولیکی در پایین‌دست“، دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، دانشگاه تبریز، 15-17 اردیبهشت. May 1394
40. منعمیان، ز.، و چمني، م.ر. (1394)، ” افت انرژی در شیب‌شکن‌های قائم با تبدیل همگرا با پرش هیدرولیکی در پایین‌دست“، دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، دانشگاه تبریز، 15-17 اردیبهشت. May 1394
یکتا، م.ب.، سهیلی پور، م.، گل افشان، س.، و چمنی، م.ر. (1393). ”بررسی ر کمّی و کیفی متغیرهای دیوار ترومب در ارتقاء بازده گرمایشی آن“، اولین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی انرژی خورشیدی، دانشگاه تهران، 29-30 اردیبهشت، ص ص 2179-2192. May 1392
یکتا، م.ب.، سهیلی پور، م.، گل افشان، س.، و چمنی، م.ر. (1393). ”بررسی ر کمّی و کیفی متغیرهای دیوار ترومب در ارتقاء بازده گرمایشی آن“، اولین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی انرژی خورشیدی، دانشگاه تهران، 29-30 اردیبهشت، ص ص 2179-2192. May 1392
یکتا، م.ب.، سهیلی پور، م.، گل افشان، س.، و چمنی، م.ر. (1393). ”بررسی ر کمّی و کیفی متغیرهای دیوار ترومب در ارتقاء بازده گرمایشی آن“، اولین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی انرژی خورشیدی، دانشگاه تهران، 29-30 اردیبهشت، ص ص 2179-2192. May 1392

صفحات

تحت نظارت وف ایرانی