زمينه‌هاي تحقيقاتي

1)   سازه‌هاي آبي

            شيب‌شكن (آبشار)

            سرريز پلكاني

 

2)   آب‌شستگي

 

3)   مدل‌سازي عددي به روش SPH

University Research

تحت نظارت وف ایرانی