پروژه های تحقیقاتی

  • بررسي جريان زير‌بحراني بر روي شيب‌شكن قايم با شيب معكوس كف، مجري طرح، سازمان مديريت منابع آب ايران، 1380-1381.
  • طرح جامع سدهاي زير‌زميني و طراحي موردي آن در منطقه غرب نجف‌آباد، همكار طرح، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان اصفهان، 1379-1381.

 

University Research

تحت نظارت وف ایرانی