كتاب

كتاب‌هاي تأليفي

 

  1. تائبي، ا.، و چمني، م.ر.‌ (1391)، “شبكه‌هاي توزيع آب شهري“، چاپ ششم، انتشارات دانشگاه صنعتي اصفهان،‌ ص‌ص 600.
  2. چمني، م.ر.، دهقاني، ا.ا.، بيرامي، م.ک.، و قلي‌‌پور، ر. (1391)، “مکانيک سيالات“، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه صنعتي اصفهان،‌ ص‌ص 626.
  3. چمني، م.ر.، دهقاني، ا.ا.، بيرامي، م.ک.، و قلي‌‌پور، ر. (1389)، “مسايل پابه درمکانيک سيالات و هيدروليک“، انتشارات ارکان دانش،‌ ص‌ص 448.
  4. چمني، م.ر.، كبيري ساماني، ع.، و اعرابي، م.ج. (1391)، “هيدروديناميك“، انتشارات ارکان دانش،‌ ص‌ص 232.

تحت نظارت وف ایرانی