درس مكانيك سيالات

  نام و عنوان درس                          مكانيك سيالات

  نام مدرس                                   محمدرضا چمني

  تعداد واحد                                     3 واحد نظري

  اهميت درس                                    فيلم

 

 

پيشگفتار                       مراجع                  فهرست مطالب             

  

 

تكاليف

                                                          ترم تحصيلي 89-2

ترم تحصيلي 90-1                                    ترم تحصيلي 90-2

ترم تحصيلي 91-1                                    ترم تحصيلي 91-2

ترم تحصيلي 92  -    1                                                              ترم تحصيلي 92  -       2

  ترم تحصيلي 93  -  1                                                             ترم تحصيلي 93  -  2

 ترم تحصيلي 94  -  1                                                                ترم تحصيلي 94  -  2

      ترم تحصيلي 95  -  1                                     ترم تحصيلي 95  -  2         

   ترم تحصيلي 96  -1                                                                      ترم تحصيلي 96  -  2                

 ترم تحصيلي 97  -  1                 

 

جدول نمره

 

پیش نیازها: 

ديناميك

 

سیاست نمره دهی: 

 

 جدول توزيع نمره

آزمون

نمره

مجموع

ميان‌ترم (فصل‌هاي 1 الي 3)

5/0

5/0

پايان‌ترم (تمام فصل‌ها)

9/0

14/0

آزمون‌هاي كلاس

3/0

17/0

تلاش در كلاس

3/0

20/0

 

* تكاليف درس در وبگاه قابل مشاهده است.

** براي تهيه‌ي كليپ اختياري، از دانشجويان خواسته مي‌شود كه يك پديده‌ي سيالات را در يك كليپ كوتاه (حداكثر يك دقيقه) تهيه كرده و شخصاً توضحات مربوطه را در كليپ ارايه كنند.

*** براي آزمايش مجازي كه اختياري است، از دانشجويان خواسته مي‌شود كه يك آزمايش مكانيك سيالات را به‌صورت مجازي تهيه كنند.

 

سيستم ارزيابي مجدد نمرات

براي ارتقاي نمره‌ي دانشجوياني كه نمره‌ي پايان‌ترم آنها بيش از 60% باشد، مجموع نمرات تا پايان‌ترم قابل افزايش است. نمره‌ي ارتقا يافته به‌صورت زير محاسبه مي‌شود:

نمره‌‌ي اصلاح شده: (مجموع نمرات تا پايان‌ترم)*َ A+ (پايان‌ترم)* B

در اين روش، مجموع نمرات تا پايان‌ترم در يك ضريب كاهشي (ضريب A) و نمره‌ي پايان‌ترم  در يك ضريب افزايشي (B) ضرب مي‌شود. مقادير اين ضرايب در جدول زير داده شده است. فرآيند اين ارتقا در زير به‌همراه يك مثال توضيح داده شده است.

 

نمره‌ي پايان‌ترم F (%)

ضريب  A

ضريب  B

65>F>60

0.80

1.11

70>F>65

0.60

1.22

80>F>70

0.40

1.33

90>F>80

0.20

1.44

F>90

0

1.56

 

فرض كنيد كه نمره يك دانشجو به‌قرار زير است:

مجموع تا پايان‌ترم:   2.5 (50%)          پايان‌ترم:  7.0 (78%)              مجموع:  9.5 (67%)  

براي ارتقاي اين نمره، از جدول ضريب‌هاي تصحيح انتخاب و به‌صورت زير در نمره‌هاي آزمون ضرب مي‌گردد:

 مجموع تا پايان‌ترم:  ضريب A = 0.4               نمرهِ جديد:  0.4*2.5 = 1.0             

 پايان‌ترم:           ضريب B = 1.33              نمرهِ جديد:  1.33*7.0 = 9/30            

مجموع:          10.3 (74%)

افزايش نمره:    10.3 - 9/5 = 0.8 

 

زمان بندی کلاس: 

 كلاس درس

 شنبه و دوشنبه، ساعت 08:00-09:30

 

 

رفع اشکال 

 شنبه و دوشنبه، ساعت 09:30-11:30

 

حل تمرين

 شنبه، ساعت 11:00-12:00

 

Term: 
ترم اول سال تحصيلي 95-96
Grade: 
Undergraduate

تحت نظارت وف بومی