درس مكانيك سيالات

کلاس مجازی

  نام و عنوان درس                          مكانيك سيالات

  نام مدرس                                   محمدرضا چمني

  تعداد واحد                                     3 واحد نظري

  اهميت درس                                    فيلم

 

 

پيشگفتار                      مراجع                  فهرست مطالب             

  

تكاليف

ترم تحصيلي 89-2  
ترم تحصيلي 90-1 ترم تحصيلي 90-2
ترم تحصيلي 91-1 ترم تحصيلي 91-2
ترم تحصيلي 92-1 ترم تحصيلي 92-2
ترم تحصيلي 93-1 ترم تحصيلي 93-2
 ترم تحصيلي 94-1 ترم تحصيلي 94-2
  ترم تحصيلي 95-1 ترم تحصيلي 95-2
 ترم تحصيلي 96-1 ترم تحصيلي 96-2
  ترم تحصيلي 97-1 ترم تحصيلي 97-2
 ترم تحصيلي 98-1  ترم تحصيلي 98-2
 ترم تحصيلي 99-1  ترم تحصيلي 99-2  
 ترم تحصيلي 00-1 ترم تحصيلي 00-2
ترم تحصيلي 01-1 ترم تحصيلي 01-2
ترم تحصيلي 02-1 ترم تحصيلي 02-2

 

جدول نمره

 

پیش نیازها: 

ديناميك

 

سیاست نمره دهی: 

 

 جدول توزيع نمره

آزمون

نمره

مجموع

ميان‌ترم (فصل‌هاي 1 الي 4)

6/0

6/0

پايان‌ترم (تمام فصل‌ها)

8/0

14/0

تکالیف 2/0 16/0

آزمون‌هاي كلاس

2/0

18/0

تلاش در كلاس

2/0

20/0

 
 

سيستم ارزيابي مجدد نمرات

براي ارتقاي نمره‌ي دانشجوياني كه نمره‌ي پايان‌ترم آنها بيش از 60% باشد، مجموع نمرات قابل افزايش است. نمره‌ي ارتقا يافته به‌صورت زير محاسبه مي‌شود:

نمره‌‌ي ارتقاء یافته: (میان ترم)*َ A+ (پايان‌ترم)* B

در اين روش، نمرهمیان ترم در يك ضريب كاهشي (ضريب A) و نمره‌ي پايان‌ترم  در يك ضريب افزايشي (B) ضرب مي‌شود. مقادير اين ضرايب در جدول زير داده شده است. فرآيند اين ارتقا در زير به‌همراه يك مثال توضيح داده شده است.

 

نمره‌ي پايان‌ترم F (%)

ضريب  A

ضريب  B

65>F>60

0.67

1.22

70>F>65

0.50

1.33

80>F>70

0.33

1.44

90>F>80

0.17

1.56

F>90

0

1.67

 

فرض كنيد كه نمره يك دانشجو به‌قرار زير است:

میان ترم:   2.5 (42%)          پايان‌ترم:  7.0 (78%)              مجموع:  9.5 (63%)  

براي ارتقاي اين نمره، از جدول ضريب‌هاي تصحيح انتخاب و به‌صورت زير در نمره‌هاي آزمون ضرب مي‌گردد:

 میان ترم:  ضريب A = 0.67               نمرهِ جديد:  0.67*2.5 = 1.68             

 پايان‌ترم:   ضريب B = 1.22              نمرهِ جديد:  1.33*7.0 = 8/54             

مجموع:          10.22 (68%)

افزايش نمره:    10.22 - 9/5 = 0.72 

 

زمان بندی کلاس: 

 كلاس درس

 یکشنبه و سه شنبه، ساعت 08:00-09:30

 

 

رفع اشکال 

 شنبه و دوشنبه، ساعت 11:00-12:00

 

حل تمرين

به صورت مجازی و حضوری

 

Term: 
ترم دوم سال تحصیلی 1402-1403
Grade: 
Undergraduate

تحت نظارت وف ایرانی