تکالیف هیدرودینامیک، ترم 1402-1

تکالیف هیدرودینامیک، ترم 1402-1

 

شماره‌ي مسايل مربوط به  كتاب مرجع1  و کتاب مرجع2 است. تكاليف در روز سررسيد در كلاس درس جمع‌اوري مي‌شود.

 

شماره‌ي تكليف

شماره‌ي مسايل

تاريخ تحويل

1

مرجع 1

1-4  ,  1-9  ,  1-12  ,  1-16  ,  1-21  ،  1-28

 

از مرجع 2

1-25  ,  1-33  ,  1-39  ,  1-45  ,  6-9  , 6-25  ,  6-39  ,  6-50  ,  7-5  ,  7-13  ,  7-20  ,  7-29  ,  7-39  ,  7-45  ,  7-49  ,  7-52  ,  8-1  ,  8-4  ,  8-8

17/07/1402

2 2-7 ، 2-10 ، 2-13 ، 2-19 ، 2-23 ، 2-29 ، 2-32 ، 2-35 01/08/1402
3 3-2  ،  3-7  ،  3-12  ، 3-18  ،  3-23  ،  3-27  ،  3-33  ،  3-39 08/08/1402
4 4-1  ،  4-3  ،  4-6  ،  4-9  ،  4-13  ،  4-18 27/08/1402
5 5-4  ،  5-9  ،  5-14  ،  5-19  ،  5-23  ،  5-28  ،  5-34  ،  5-36 18/09/1402
6 6-3  ،  6-7  ،  6-11  ،  6-17  ،  6-23  ،  6-28  ،  6-32  ،  6-38  ،  6-45 11/10/1402

تحت نظارت وف ایرانی