تکالیف هیدرودینامیک، ترم 001

تکالیف هیدرودینامیک، ترم 001

شماره‌ي مسايل مربوط به  كتاب مرجع1  و کتاب مرجع2 است. تكاليف در روز سررسيد در كلاس درس جمع‌اوري مي‌شود.

شماره‌ي تكليف

شماره‌ي مسايل

تاريخ تحويل

1

از مرجع 1

1-3 ,  1-6  ,  1-11  ,  1-14  ,  1-17  ,  1-19  ,  1-22  ,  1-26  ,  1-29

 

از مرجع 2

1-30  ,  1-33  ,  1-40  ,  1-43  ,  6-7  , 6-27  ,  6-40  ,  6-52  ,  7-5  ,  7-13  ,  7-24  ,  7-32  ,  7-39  ,  7-46  ,  7-51  ,  7-55  ,  8-1  ,  8-3  ,  8-8

24/08/00

2 2-2  ,  2-7  ,  2-10  ,  2-13  ,  2-16  ,  2-22  ,  2-27  ,  2-31  ,  2-36 06/09/00
3 3-1  ,  3-6  ,  3-10  ,  3-14  ,  3-20  ,  3-25  ,  3-29  ,  3-35  ,  3-40 20/09/00
4 4-1  ,  4-4  ,  4-7  ,  4-11  ,  4-14  ,  4-19 20/09/00
5 5-3  ،  5-6  ،  5-11  ،  5-21  ،  5-25  ،  5-30  ،  5-34 29/09/00
6 6-2  ،  6-4  ،  6-9  ،  6-12  ،  6-19  ،  6-23  ،  6-26  ،  6-33  ،  6-38  ،  6-45 11/10/00

تحت نظارت وف ایرانی